BBK

BBK

16
  Чайник BBK EK1700P бел/гол
  Чайник BBK EK1703P бел/зел
  Чайник BBK EK1703P чер/ор
  Чайник BBK EK1705S бел/чер
  Чайник BBK EK1705S мет
  Чайник BBK EK1705S оранж
  Чайник BBK EK1706S нерж/с
  Чайник BBK EK1706S нерж/ч
  Чайник BBK EK1707P белый
  Чайник BBK EK1708P бел/сер
  Чайник BBK EK1710S беж/сер
  Чайник BBK EK1721G белый
  Чайник BBK EK1721G черный
  Чайник BBK EK1800P бел/сер
  Чайник BBK EK1800P бел/чер
  12